Riskianalüüs

Vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusega (RTI 1999, 60, 616) on tööandja kohustatud korraldama töökeskkonna riskianalüüsi, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajadusel nende parameetrid ning hinnatakse ohutegurite võimalikku mõju töötaja tervisele, arvestades tema ealisi ja soolisi iseärasusi.
Riskianalüüs on meetod, mille abil tööandja selgitab välja, hindab ja kontrollib töökeskkonna ohutegureid, mis võivad töötajaid töökohal ohustada. Riskianalüüsi koostamisel lähtutakse konkreetse ettevõtte tegevusest ning seal võimalikest ohtudest.

 

Riskianalüüsi koostamise kava:
1. Hinnapakkumise koostamine
2. Töökeskkonna mõõdistused
Töökeskkonna mõõdistused teostab Maramaa Kliiniku koostööpartner, Tartu

Tervisekaitse Labor

Meie põhilisteks mõõtmisparameetriteks on:

  • Mikrokliima mõõtmine (õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus ja õhu liikumiskiirus)
  • Ventilatsiooni mõõtmine
  • Töökoha üldvalgustuse mõõtmine
  • Töökoha valgustuse mõõtmine
  • Mürataseme mõõtmine
  • C02 sisalduse mõõtmine
  • Tolmu sisalduse mõõtmine õhus
  • Vibratsiooni mõõtmine
  • Töökeskkonna keevituse töökoha mõõtmised
  • Töökeskkonna kemikaalide mõõtmised

Teeme soovi korral ka  teisi mõõtmisi.

 

3. Riskinalüüsi koostamine

Maramaa Kliinik OÜ riskianalüüsid koostab Sander Sassi, kes omab vastavat pädevust. (Mahukaim baaskoolitus Juunika Koolituselt, “Töötervishoid ja tööohutus,” a. 2010).

 

4. Mõõtmistele järgneb mõõtmisprotokolli vormistamine ja riskianalüüsi koostamine, mille vormindamine kestab sõltuvalt hetkelisest ootejärjekorrast minimaalselt 1 kuu.